Bewegingskunst

Eine Antwort von Pieter De Buysser (freundlicherweise schnell ins Deutsche gebracht von Uwe Dethier, siehe unten)  – und ein Definitionsversuch.

Allerbeste Frank, Ik deel je zorg dat de mens te vaak in de weg loopt van zijn eigen mooie ideeën. In plaats van dat te betreuren vind ik dat een niet eens zo slechte omschrijving: de mens is degene die ideeën in elkaar vijst om er dan tegenaan te lopen: idee kapot,  gewonde afvoeren, en opnieuw beginnen. Volgens mij een treffender oorsprongsverhaal dan dat van Adam en Eva, die twee hebben toch alleen maar valse verwachtingen geschapen.  De eerste mens is een schlemiele prutser die als hij eindelijk iets heeft uitgevonden dat licht geeft daar zo van schrikt dat hij het per ongeluk kapot kletst. En dan begint hij opnieuw en opnieuw. Slapstick is een onderdrukte vorm van geschiedschrijving. Het geklungel, de smeerlapperij, de idiotie, het onvermogen, het ontlokt in mij zelden een dedain. Het vermogen lief te hebben zou overbodig zijn in een perfecte wereld, en ik verkies het vermogen lief te hebben en de daaraan inherent daadkracht en subversiviteit boven een perfecte wereld. Ik ben geen nihilist, niet omdat nihilisme amoreel zou zijn, maar omdat een nihilist geen vreugde kent.  En hij kan ook niet spelen.

Je beschrijft het einde van de Metselvariaties als defaitistisch. Voor mij is het dat niet, het eindigt met de mogelijkheid van een begin. Daarvoor moet je eerst onze eigen fatale situatie tot op de bodem aanvaarden. En dan, alleen van daaruit is er de kans op een vertrek. 

 

 

Of teksten als “Lof der speculatie”, en  “Metselvariaties voor beginners” nog wel conventionele toneelteksten zijn?

Dat zijn ze niet. Maar dat het toneelteksten zijn? Meer dan ooit.

Maar sta me toe dan even eigenhandig een definitie op te stellen van wat een toneeltekst is. Ik begin met wat het niet is.

De toneeltekst is niet dat excrement van het lijk van een twintigste eeuws concept genaamd “toneelschrijver”.  Ik sta al lang verbaasd over de hardnekkigheid waarmee theaterstructuren vasthouden aan dat concept.

De theaterauteur als degene die de scene bestiert met zijn alfa en omega is dood. Natuurlijk zijn er nog altijd interessante theatermakers die erg relevante voorstellingen maken met zijn opgezet lijk. Maar het kadaver van de theaterauteur is niet meer dan een marionet in handen van de regisseur of het collectief.  Het gaat om de  artistieke aspiraties van die laatste, en teksten worden daarvoor ingezet. De sublimatie van die necrofiele neigingen kan dan wel knap teksttheater opleveren, het is irrelevant voor de ontwikkeling van de theatertekst. Theater als levende kunst wordt gemaakt door de levende maker, degene die bepaald wat er op de scene gebeurt, en dat is meer dan wat er op de scene wordt gezegd.  Eender welke tekst is potentieel een theatertekst, van zodra een theatermaker beslist een tekst in te zetten op een scene wordt het een theatertekst. Maar er zijn teksten die vandaag geschreven worden die meer voor het theater kunnen betekenen dan andere. Ik denk dat de hele branche van de anders toch lichtelijk necrofiele club van theatertekstondersteunintiatieven, sympathieke dramaturgenplatformen, comiteetjes en andere hartelijke moeder theresa-achtige inititaieven ter ondersteuning van de kneusjes van het literaire landschap, zich beter daarmee zouden bezig houden.

Ik denk dat het hoog tijd is om het begrippenkader waarmee we theaterteksten beschrijven drastisch te herzien. 

Als ik  Metselvariaties voor beginners een theatertekst noem, dan is het dat om zowel vormelijke als inhoudelijke redenen. Vormelijk, omdat het onzuivere mengvorm is van spreektaal, burleske zwijnerij, en filosofie, een tekst die eerder aanschurkt bij een orale traditie van vuilbekkende mystici , subversievelingen en obscene fabelvertellers. Dat is een oude ader van theater die vandaag  één van de meest levenskrachtige is. Een theatertekst wordt door een sprekend lijf uitgesproken in aanwezigheid van andere levende lijven in de hoop dat het iets in gang zet bij die lijven. Voor mij is een theatertekst een tekst met een lichamelijk oogmerk, een tekst die het lichaam viseert, die een beweging in gang zet. Dat mag een fysieke beweging zijn, maar ik heb ook niets tegen een collectieve, sociologische wie weet zelfs intrinsiek politieke beweging: een gedeelde mentale beweging die zich fysiek veruitwendigt. Theater is voor mij bewegingskunst. Zowel vormelijk als inhoudelijk. De kunst van de beweging, van het in beweging zetten van mensen en van het zelf bewegen. Een goede theatertekst vandaag onderscheidt zich voor mij van andere teksten die ook in theater gebruikt kunnen worden doordat een theatertekst echt een speeltekst is, een tekst die speelt en aanleiding geeft om te spelen, niet alleen het klassieke toneelspelen maar echt de vrije, opstandige homo ludens ruimte geeft. Een theatertekst is een tekst van de metamorfoses. Een tekst die zelf voortdurend verandert en zich verkleedt, een tekst die is wat hij zegt, die doet wat hij is, veranderen, bewegen, vertrekken, beginnen, opnieuw en opnieuw. Als theater bewegingskunst is, dan zou een voorlopige definitie van een theatertekst kunnen zijn:  een parcours waarin de eerste bewegingen worden uitgestippeld.

 

Lieber Frank, ich teile deine Sorge, dass der Mensch seinen eigenen, hübschen Ideen nur all zu oft in die Quere kommt. Anstatt dies zu bedauern, finde ich es gar keine so schlechte Umschreibung: der Mensch ist derjenige, der die Ideen montiert, um dann mit ihnen zu kollidieren: Idee kaputt, Verletzte entsorgen, und von vorne anfangen. Wie ich glaube, eine bessere Ursprungsgeschichte als die von Adam und Eva, die beiden haben doch bloß falsche Erwartungen geweckt. Der erste Mensch ist ein schlemielhafter Stümper, der, wenn er endlich etwas erfunden hat das erhellt, darüber dermaßen erschrickt, dass er es aus Versehen kaputt macht. Und dann fängt er von vorne an und wieder von vorne. Slapstick ist eine unterdrückte Form der Geschichtsschreibung. Pfuschen, Schweinerei, Idiotie, Untauglichkeit, entlocken mir selten Geringschätzung. Die Fähigkeit zu lieben wäre in einer perfekten Welt hinfällig, und für mich steht die Fähigkeit lieben zu können und die inhärente Tatkraft und Subversivität, über einer perfekten Welt. Ich bin kein Nihilist, nicht, weil Nihilismus amoralisch wäre, sondern weil ein Nihilist keine Freude kennt. Und er kann auch nicht spielen.

Du beschreibst das Ende der Mauervariationen als defätistisch. Für mich ist es das nicht, es endet in der Möglichkeit eines Anfangs. Dazu muss man erst die eigene Situation bis ins Fundament akzeptieren. Und dann, nur von da her gibt es die Chance auf einen Aufbruch.

Ob Texte wie “Lob der Spekulation” oder “Mauervariationen für Anfänger” denn noch konventionelle Theatertexte sind?

Das sind sie nicht. Aber Theatertexte? Mehr denn je.

Aber gestatte mir, einmal selbst eine Definition zu formulieren, was ein Theatertext ist. Ich fange damit an, was er nicht ist.

Der Theatertext ist kein Exkrement einer Leiche, eines Konzeptes aus dem Zwanzigsten Jahrhundert, genannt “Theaterautor”. Ich bin schon lange erstaunt über die Hartnäckigkeit, mit der Theaterstrukturen an diesem Konzept festhalten. Der Theaterautor als derjenige, der die Bühne mit seinem Alpha und Omega steuert, ist tot. Natürlich gibt es immer noch interessante Theatermacher, die ganz relevante Aufführungen schaffen, mit seiner ausgestopften Leiche. Aber der Kadaver des Theaterautors ist nicht mehr als eine Marionette in Händen eines Regisseurs oder eines Kollektivs. Es geht um die künstlerischen Bestrebungen Letzter, und Texte werden dafür benutzt. Die Sublimation dieser nekrophilen Neigungen kann dann zwar zu nettem Texttheater führen, ist aber irrelevant für die Entwicklung des Theatertextes. Theater als lebende Kunst wird vom lebenden Macher gemacht, derjenige, der bestimmt, was auf der Bühne passiert, und das ist mehr, als was auf der Bühne gesagt wird. Ganz gleich welcher Text, ein potentieller Theatertext ist ab dem Moment da, wo ein Theatermacher sich entscheidet einen Text auf der Bühne zu nutzen, er wird zum Theatertext. Aber es werden heutzutage Texte geschrieben, die mehr für das Theater bedeuten können als andere. Ich denke, dass sich die ganze Branche der leicht nekrophilen Clubs von Theatertextunterstützungsinitiativen, sympathischen Dramaturgenplattformen, Komitees und anderen herzlichen Mutter-Theresa-artigen Initiativen zur Unterstützung von Versagern der literarischen Landschaft, lieber damit beschäftigen sollte.

Ich denke, dass es höchste Zeit ist, den Bedeutungsrahmen mit dem wir Theatertexte beschreiben, drastisch zu überarbeiten.

Wenn ich “Mauervariationen für Anfänger” einen Theatertext nenne, dann aus formalem wie inhaltlichem Grund. Formal, weil es eine unsaubere Mischform aus Umgangssprache, burlesker Schweinerei, und Philosophie ist, ein Text, der an die orale Tradition ordinärer Mystiker anschließt, Subversivlinge und obszöne Fabelerzähler. Das ist eine alte Ader des Theaters, die heute eine der Lebenskräftigsten ist. Ein Theatertext wird von lebenden Leibern in Anwesenheit anderer lebender Leiber gesprochen, in der Hoffnung, dass er etwas in den Leibern in Gang setzt. Für mich ist ein Theatertext ein Text mit einem körperlichen Augenmerk, ein Text, der den Körper anvisiert, der eine Bewegung in Gang setzt. Das mag eine physische Bewegung sein, ich habe aber auch nichts gegen eine kollektive, soziologische, wer weiß, vielleicht sogar intrinsisch politische Bewegung: eine teilweise mentale Bewegung, die sich physisch nach außen kehrt. Für mich ist Theater Bewegungskunst. Sowohl formal wie inhaltlich. Die Kunst der Bewegung, des Menschen-in-Bewegung-Setzens und sich selbst Bewegens. Für mich unterscheidet sich ein guter Theatertext heute von anderen Texten, die auch im Theater benutzt werden können, dadurch, dass ein Theatertext wirklich ein Spieltext ist, ein Text, der spielt und Anleitung bietet zum Spiel, nicht bloß zum klassischen Theaterspiel, sondern wirklich dem freien, aufständischen homo ludens Raum gibt. Ein Theatertext ist ein Text der Metamorphosen. Ein Text, der sich selbst fortwährend verändert und sich verkleidet, ein Text, der ist was er sagt, der tut was er ist, verändern, bewegen, aufbrechen, anfangen, von vorne und wieder von vorne. Wenn Theater Bewegungskunst ist, dann könnte die vorläufige Definition eines Theatertextes lauten: ein Parcours, in dem erste Bewegungen ausgeschildert werden.

Einen Kommentar schreiben